پیاوار


تجهیزات پزشکی برند پیاوار (PAYAVAR) شامل : تخت بستری، برانکارد، کمد کنار تخت، پایه سرم و...