آزمایشگاهی


تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی و لوازم مصرفی آزمایشگاهی از قبیل : فور، سانتریفیوژ، هموژنایزر، هود آزمایشگاهی، پروسسورها، آنالایزر و ...