هاین


تجهیزات پزشکی برند هاین (Heine) شامل : اتوسکوپ، افتالموسکوپ، فشارسنج، گوشی فشارسنج، اسپکلوم گوش، رتینوسکوپ، هداسکوپ و ...