بریسک


تجهیزات پزشکی برند بریسک (BRISK) از قبیل : فشارسنج، ماساژور، تب سنج، ترازو دیجیتالی، زیرنشیمنی، پالس اکسیمتر و ...