اتیکون


محصولات پزشکی اتکیون Ethicon شامل انواع نخ بخیه جراحی و مش های جراحی، استپلرهای جراحی، ژلفوم های پزشکی و همچنین تروکار و ...