ای اند دی


تجهیزات پزشکی AND ژاپن شامل : ترازوی دیجیتال، فشارسنج های دیجیتال کلینیکی حرفه ای و خانگی، فشارسنج جیوه ای و ترمومتر